Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Lijst JSVU

Lijst JSVU is de naam van de kieslijst die meedoet aan de verkiezingen voor de faculteitsraad van REBO (Recht, Economie, Bestuur & Organisatie) in Utrecht. Zij bestaat uit een zestal enthousiaste studenten die graag in discussie gaat met het bestuur van de faculteit over het te voeren beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, huisvesting en facilitaire diensten.

Stemmen Faculteitsraad verkiezingen

Vanaf vandaag is het mogelijk om te stemmen op de kandidaten van de Lijst JSVU!  Breng allemaal je stem uit; dit kan tot woensdag 23:59 via www.uu.nl/stem! Jouw stem telt!

Verkiezingsprogramma 2016-2017 Lijst JSVU

Blijven investeren in de reguliere opleiding 

Tien jaar geleden is door de Universiteit Utrecht een nieuw honoursprogramma opgezet binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid: het Utrecht Law College (ULC). Lijst JSVU is er trots op dat er binnen de Universiteit Utrecht een mogelijkheid bestaat voor rechtenstudenten om intensiever bezig te zijn met hun studie. Veel studenten die het reguliere rechtentraject volgen, zijn echter van mening dat de focus van het departement te veel is komen te liggen op het honoursprogramma. Met name op grond van het feit dat afgelopen jaar is besloten de reguliere opleiding te behouden en het ULC niet uit te breiden, zijn deze zorgen onder studenten een belangrijk aandachtspunt. 

Lijst JSVU hecht er veel waarde aan dat het departement de kwaliteit van het onderwijs van de gehele faculteit  waarborgt. Daarom pleit Lijst JSVU voor meer uitdaging, goede begeleiding van de reguliere studenten en inbreng van meer juridische- en praktische vaardigheden in het curriculum van de reguliere rechtenopleiding. Lijst JSVU denkt hierbij aan het schrijven van pleitnota’s in combinatie met ‘pleiten’ in een oefenrechtbank en het opnemen van meer individuele schrijfopdrachten in het onderwijs. De vaardigheden die de student bij dergelijke activiteiten leert, zijn essentieel voor een beter begrip van de stof en een betere aansluiting op de juridische praktijk. 

Digitalisering van het onderwijs 

Lijst JSVU vindt dat het onderwijs anno 2016 op een moderne manier gegeven moet worden. Een voorbeeld hiervan is het online volgen van hoorcolleges en het online beschikbaar stellen van opnames op Blackboard. Ook zijn er binnen de rechtenopleiding verschillende regelingen voor het aanvragen van een kopie van een tentamen. Lijst JSVU vindt dan ook dat het mogelijk moet worden om kosteloos een scan van het gemaakte tentamen via de e-mail aan te vragen en te verkrijgen. 

Een ander punt van aandacht voor Lijst JSVU zijn de jurisprudentiebundels en readers. Het duurt vaak tot vijf werkdagen voordat de readers worden geleverd en Lijst JSVU vindt dan ook dat de inhoud hiervan integraal online terug te vinden moet zijn (kosteloos, tenzij hiervoor betaald moet worden in verband met copyright). 

Een ander speerpunt voor Lijst JSVU met betrekking tot de digitalisering is de compatibiliteit van Osiris met mobiele apparaten. De website Osiris is niet eenvoudig te raadplegen op een smartphone. Lijst JSVU vindt dat er een meer praktische applicatie voor verschillende mobiele apparaten moet worden ontwikkeld voor dit universiteitsbreed gebruikte administratieprogramma. 

Betere informatievoorziening departement 

De verstrekking van informatie door het departement aan de studenten kan beter en efficiënter. Of het nu gaat om interne mailing, promotie van bijeenkomsten of het adequaat reageren op vragen van studenten; het kan en móét beter. Lijst JSVU pleit voor een verbeterd contact tussen universiteit en student. Verder is het van belang dat studenten meer vrijheid wordt gegeven in het maken van hun keuzes. Lijst JSVU is dan ook van mening dat de student meer vrijheid moet krijgen met betrekking tot het inbrengen van stages in de bachelor/masterfase, plaatsnemen in medezeggenschapsorganen en het volgen van een bestuursjaar. De informatieverschaffing hieromtrent kan volgens Lijst JSVU worden geïntensiveerd. 

Ook is het belangrijk dat de universiteit de dialoog aangaat met  studenten over het moment van afstuderen. Tegenwoordig krijgen studenten niet meer de ruimte die zij vroeger wel kregen. Dit komt mede door  hervormingen die in het onderwijs worden doorgevoerd. Lijst JSVU pleit daarom voor meer flexibiliteit met betrekking tot het automatisch afstuderen. Daarnaast is meer duidelijkheid geboden wat betreft de begeleiding rondom het Bindend Studieadvies (BSA). Beginnende studenten weten vaak niet goed wat dit (bindende) advies inhoudt en wanneer ze welke beslissing dienen te maken. De universiteit heeft de taak de eisen rondom dit bindend studieadvies zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen.

Meer zichtbaarheid en inspraak 

De faculteitsraad is een studentenraad die zich bezighoudt met het algemene beleid van de faculteit en initiatieven aandraagt ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  Daarnaast heeft de raad een controlerende rol ten opzichte van het faculteitsbestuur. Lijst JSVU heeft gemerkt dat de faculteitsraad weinig naamsbekendheid heeft onder de rechtenstudent in Utrecht. Lijst JSVU wil hier komend jaar dan ook verandering in brengen. Meer naamsbekendheid kan worden bereikt door persoonlijk met de studenten kennis te maken tijdens de facultaire introductie en gedurende het begin van het academisch jaar. Tevens kan een halfjaarlijkse enquête worden afgenomen zodat de studenten meer inbreng hebben in de faculteitsraad. Zo krijgt de faculteitsraad een beter beeld van wat er leeft onder de medestudenten. De faculteitsraad is er immers voor de studenten! 

Naast “wie wij zijn” en “wat wij doen”, is het zeer belangrijk dat de studenten goed kunnen zien wat de faculteitsraad doet. Lijst JSVU wil de zichtbaarheid en transparantie van de faculteitsraad verbeteren. Dit willen wij bereiken door betere informatieverschaffing van aanhangige agendapunten. De huidige technologie biedt ons genoeg mogelijkheden om op een laagdrempelige en eenvoudige manier aan de studenten duidelijk te maken waar wij ons wekelijks mee bezig houden. Denk hierbij aan openbare toegang tot documenten van de vergadering op de website van de universiteit en via de website www.jsvu.nl/lijstjsvu

Toezicht op behoud 4/6 maatregel

Het departement hanteert de maatregel waarbij de student minimaal een vier moet halen om in aanmerking te komen voor een herkansing. Hiermee wil het departement voorkomen dat studenten de eerst poging gaan benaderen als een "indicatietentamen". Lijst JSVU staat voor effectief onderwijs en staat pal achter deze maatregel. Het probleem zit echter in het feit dat tijdens de herkansing maar maximaal een zes kan worden behaald. Het departement werpt vaak het tegenargument op dat het bedrijfsleven hiervan op de hoogte is en dat een rechtendiploma behaald in Utrecht meer waarde heeft dan elders. 

Lijst JSVU is het hier niet mee eens en heeft deze extra maatregel altijd als een dubbele bestraffing gezien. Hoewel het bedrijfsleven hiervan inderdaad op de hoogte is, gaat deze maatregel volledig voorbij aan het doel: het leveren van maatwerk in het onderwijs. Het draagt er immers niet aan bij dat het eindcijfer met maximaal een zes als een juiste weerspiegeling van de juridische capaciteiten en inzet van de student kan worden gezien. De student moet worden beoordeeld op zijn kwaliteiten. Lijst JSVU pleit dan ook voor aanpassing van de huidige maatregel. Momenteel is de huidige maatregel aanhangig binnen de faculteitsraad. Het departement heeft echter laten weten de maatregel niet aan te passen. Lijst JSVU zal de ontwikkelingen en consequenties hieromtrent nauwlettend in de gaten houden. 

Internationalisering

De rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht komen opvallend weinig in contact met internationale invloeden. In het bachelortraject is de participatie van internationale studenten nihil, het curriculum bevat weinig vakken met een oriëntatie op het buitenland (vakken gericht op het Engelse recht) en studenten melden dat studeren in het buitenland als uitwisselingsstudent niet altijd naar behoren worden gefaciliteerd. Met name door de toename van de globalisering van de wereldeconomie is het van groot belang dat studenten hier al vroeg mee in aanraking komen.

Het vernemen van kennis rondom het onderwijs en het recht buiten Nederland zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van de rechtenstudent. Lijst JSVU wil daarom de mogelijkheden rondom internationalisering van het departement vergroten. Meer internationale studenten, meer internationaal georiënteerde vakken (denk aan Engels Common Law) en betere vormgeving en facilitering van uitwisselingsprogramma’s (studeren in het buitenland en korte ‘exchanges’ tussen universiteiten). Lijst JSVU zal zich hard maken voor deze mogelijkheden en voor alle suggesties van de rechtenstudenten aangaande deze kwestie.

Partners